Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

– Administrator Danych:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem świadczenia usług jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie.
Ponadto, informujemy, że:
1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
b) art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży);
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
4) Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).
5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.
6) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
8) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Zawiercie, dn.  25.05.2018 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Administrator Danych)